Το πρόγραμμα Autism Dance Theapy απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό και άλλες διαταραχές. Ένα εξαιρετικά δομημένο πρόγραμμα που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω μιας διασκεδαστικής μορφής θεραπείας που περιλαμβάνει μουσική, χορό και αυτοσχεδιασμό.

Αυτή η μορφή θεραπείας βασίζεται στην αλληλεπίδραση και αυξάνει σημαντικά τη συγκέντρωση, την εστίαση του λόγου και τις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην αυτο-έκφραση μέσω της κίνησης του σώματος και του χορού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια ισχυρή αίσθηση αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας.

Η επικοινωνία μέσα απο το χορό και την κίνηση γίνεται ο τρόπος επικοινωνίας για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

The Autism Dance Theapy program is for people with autism or other disorders. A highly structured program that awakens the brain through a fun form of therapy that includes music, dance and improvisation.

This form of treatment is based on interaction and significantly increases the concentration, focus of speech and the social skills of the person. In addition, it can help in self-expression through body movement and dance, while at the same time developing a strong sense of self-determination and independence.

Communication through dance and movement is the way of communication for children in the autism spectrum.

Contact us for more information.