Privacy Policy

Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.paidologio.com (o «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα») ανήκει στην A.N PAIDOlogio, με έδρα τη Λεμεσό, Αγίας Φυλάξεως 229 Α, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 25212140 (στο εξής για σκοπούς συντόμευσης η «Εταιρεία»).

Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση του Iστότοπου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.paidologio.com το οποίο εντοπίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paidologio.com.

Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για σκοπούς συντόμευσης ο «Χρήστης» ή/και ο «Επισκέπτης» ή ο «Πελάτης» κατ’ αναλογία, εάν δηλαδή πρόκειται μόνο για απλή επίσκεψη στον Ιστότοπο ή εάν διεκπεραιώνει και παραγγελία και αγορά ή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι αποδέχεται και συναινεί με τους πιο κάτω όρους ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση διαφωνίας οποιουδήποτε Χρήστη με τους όρους αυτούς, τότε αποτελεί ευθύνη του η αποχή χρήσης, επίσκεψης και κάθε άλλης συναλλαγής ή χρήσης των υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Γενικοί όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως ελευθέρα προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των Όρων Χρήσης, χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωσης πέρα από την ανάρτηση τους στον Ιστότοπο.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.  

Η Εταιρεία επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο καθώς και τα τυχόν αναρτημένα βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε Προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο ο Χρήστης παραπέμπεται δια μέσου υπερσυνδέσμων από τον Ιστότοπο ή που ο Ιστότποπος του παρέχει πρόσβαση.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές 

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο Προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 25212140.

Περιορισμός Ευθύνης σε Σχέση με τον Ιστότοπο

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία του Ιστότοπουυ ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους Ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου η Εταιρεία ενημερώνει το Χρήστη ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου όσο και η προβολή των Προϊόντων (στην αγορά των οποίων μπορεί να προβεί ο Χρήστης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητα τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (γενική, ειδική οποιασδήποτε φύσης, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρημάτων κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του Ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση αυτού ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και Προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της Εταιρείας, η τελευταία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά.

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει (εκτός από βλάβη στα ίδια τα Προϊόντα) από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ιστότοπου, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με το νόμο και βάσει των κανόνων που διέπουν την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ως εκ τούτου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για:

 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή στον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και εικόνες, σχέδια γραφικά, διακριτοί τίτλοι, σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, κ.α. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή άλλων νόμιμων δικαιούχων και προστατεύονται από το Κυπριακό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον Ιστότοπο www.paidologio.com ή τα Προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον Ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Περιορισμένο Δικαίωμα Πρόσβασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, ο Ιστότοπος σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτό το δικαίωμα δεν αποτελεί μεταβίβαση ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Απαγορεύεται να τροποποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με οποιοδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με την Εταιρεία ή έγκριση ή υποστήριξη από την Εταιρεία όταν δεν υφίσταται.
 • Ο Ιστότοπος δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου πλην της αρχικής σελίδας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.
 • Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του ιστότοπου.
 • Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία για πρόσβαση στον Ιστότοπο παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

 

Ορθότητα Υποβαλλόμενων Δεδομένων

Ο Χρήστης εισάγει κατά την εγγραφή του ή/και κατά την υποβολή παραγγελίας, τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί) στοιχεία που αναφέρονται στo έντυπο εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να διατηρούνται ως τέτοια καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης του Λογαριασμού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιωνδήποτε στοιχείων, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει την Εταιρεία άμεσα. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο Χρήστης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επιπλέον ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από το Χρήστη. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται στο Χρήστη εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από το Χρήστη στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία σχετικά).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  1. Οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων («Πελάτες») που προβαίνουν σε αγορές προϊόντων («Προϊόν» ή «Προϊόντα») από την Ιστοσελίδα www.paidologio.com 
 1. Εάν υποβάλλετε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, μας διαβεβαιώνετε ότι είσαστε πέραν των 18 ετών.

ΑΛΛΑΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών πριν τη σύναψη της σύμβασης.
 2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των Προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν αζημίως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη βάσει της εμπορικής της πολιτικής την οποία διαμορφώνει ελεύθερα και κατά την κρίση της.
 3. H Εταιρεία μπορεί κατά βούληση να ορίζει ανώτατα ή/και ελάχιστα όρια για κάθε παραγγελία, χωρίς προειδοποίηση στον Πελάτη. Τα όρια μπορούν να αλλάζουν και σε κάθε περίπτωση θα ισχύει αυτό που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.
 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και του τρόπους πληρωμής.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Το κόστος παράδοσης των Προϊόντων είναι επιπρόσθετο της τιμής που αναφέρεται στο κατάστημα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 2. Η παράδοση ή/και παραλαβή των Προϊόντων που πωλήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πραγματοποιείται με τους τρόπους και το κόστος (όπου ισχύει) που καθορίζονται στον ιστότοπο, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού βάρους ή όγκου των αγορασθέντων Προϊόντων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των Προϊόντων της οποτεδήποτε, ενημερώνοντας τον Πελάτη πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.
 3. Η Εταιρεία δύναται επιπρόσθετα, κατά την κρίση της, να θέσει ως προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Προϊόντος τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του Πελάτη κατά την παράδοση και σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης ή ύπαρξης αμφιβολίας η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση και να τερματίσει τη σύμβαση.
 4. Ο χρόνος της παράδοσης των Προϊόντων υπολογίζεται στις 5 ημέρες αλλά δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές αναλόγως του αν υπάρχει υψηλή ζήτηση, αν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εξωτερικού παρόχου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και τέτοια παράδοση δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Η Εταιρεία δύναται να καθορίζει κατά την κρίση της, τις μεθόδους πληρωμής για αγορά Προϊόντων, και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση των πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης
 2. Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές. Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο Πελάτης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των πελατών της. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία Πελάτη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ AYTOYΣ

Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιήσει τους όρους αυτούς και θα ενημερώσει τους Πελάτες μέσω ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκωσίας στην Κύπρο.
 2. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, όπου εσείς ενεργείτε ως καταναλωτής, μπορείτε να αποταθείτε στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών (ODR Platform) στην ακόλουθη Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ή μέσω της ιστοσελίδας www.adr.com.cy.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι ανωτέρω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεια και τους Πελάτες/Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
 2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.
 3. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.