Αναπτυξιακά στάδια

By paidologio

Χαρακτηριστικά ανά ηλικιακό στάδιο ανάπτυξης:

0 έως 6 μηνών

 • Τρομάζει με ήχους
 • Αναγνωρίζει απλούς ήχους και τους επαναλαμβάνει
 • Εντοπίζει τον ήχο και γυρνάει το κεφάλι προς την πηγή του ήχου
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα και διαφορετικούς ήχους για να εκφράσει τις διαφορετικές του ανάγκες
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε

7 έως 12 μηνών (1 έτους)

 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Καταλαβαίνει το «ναι» και το «όχι»
 • Αναγνωρίζει και μιμείται περισσότερους ήχους
 • Αναγνωρίζει απλά καθημερινά αντικείμενα
 • Ακούει όταν του/ της μιλάνε
 • Κατανοεί και εκτελεί απλές εντολές (π.χ. κάνε παλαμάκια)
 • Χρησιμοποιεί 1 έως 3 λέξεις για να εκφραστεί (μεμονωμένες)

13 έως 18 μηνών (1,5 ετών)

 • Δείχνει με το δάχτυλο το αντικείμενο που θέλει
 • Αναγνωρίζει 1 έως 3 μέρη του σώματος
 • Συνδυάζει ομιλία και χειρονομίες
 • Χρησιμοποιεί 18-20 λέξεις
 • Εκτελεί απλές εντολές με ένα σκέλος
 • Ανταποκρίνεται στο «ναι» και στην άρνηση («όχι», «μη»)
 • Μιμείται φωνήματα

19 έως 24 μηνών (2 ετών)

 • Απαντάει στην ερώτηση «Τι είναι αυτό;»
 • Παράγει φράσεις 2 λέξεων (ρήμα – ουσιαστικό)
 • Αναγνωρίζει 5 μέρη του σώματος
 • Αντιλαμβάνεται 300 και άνω λέξεις
 • Χρησιμοποιεί 50 έως 100 και άνω λέξεις
 • Κατονομάζει περισσότερα αντικείμενα

2 έως 3 ετών

 • Κατανοεί και εκτελεί σύνθετες εντολές με 2 σκέλη (π.χ. «Χέρια ψηλά και κάνε παλαμάκια»)
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες «ένα» – «πολλά»
 • Αναγνωρίζει τη λειτουργία καθημερινών αντικειμένων
 • Εκφράζει την ανάγκη του/ της για τουαλέτα
 • Ταξινομεί και ταυτίζει αντικείμενα με βάση το χρώμα και το μέγεθος
 • Ταυτίζει εικόνα με αντικείμενο
 • Παίζει φαντασιακό παιχνίδι
 • Αναγνωρίζει περισσότερα καθημερινά αντικείμενα και μέρη του σώματος
 • Κατονομάζει περισσότερα αντικείμενα
 • Απαντά σε απλές ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 2-3 λέξεων (24-36 μηνών)
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-5 λέξεις (30-36 μηνών)
 • Χρησιμοποιεί 50 έως 250 λέξεις
 • Αντιλαμβάνεται 500 έως 900 και άνω λέξεις
 • Χρησιμοποιεί τον αόριστο χρόνο και τον πληθυντικό αριθμό
 • Χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες
 • Πραγματοποιεί πολλά γραμματικά λάθη
 • Μιλάει με πιο δυνατή φωνή
 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι»
 • Κάνει ερωτήσεις με το «Τι», «Που», «Γιατί»

3 έως 4 ετών

 • Κατανοεί και εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 σκέλη
 • Αναγνωρίζει αντίθετες έννοιες
 • Κάνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα «Ποιος;», «Πότε;» και απαντάει σε αντίστοιχες ερωτήσεις
 • Εκφράζει τα συναισθήματα του/ της
 • Αντιλαμβάνεται 1200-2000 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί 800-1500 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-5 λέξεις
 • Αναγνωρίζει τον μέλλοντα και τον αόριστο
 • Χρησιμοποιεί πιο πολλά ρήματα και ουσιαστικά
 • Πραγματοποιεί λιγότερα γραμματικά λάθη
 • Τοποθετεί δύο γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά
 • Χρησιμοποιεί τα βοηθητικά ρήματα «είμαι», «είναι»
 • Χρησιμοποιεί τον πληθυντικό αριθμό και τις κτητικές αντωνυμίες
 • Είναι πιο ενεργός/ η σε συζητήσεις

4 έως 5 ετών

 • Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
 • Αντιλαμβάνεται 2800 ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί 900 έως 2000 ή παραπάνω λέξεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 έως 8 λέξεις και σωστές ως προς τη γραμματική
 • Μετράει μηχανικά έως το 10
 • Απαντάει σε πιο σύνθετες ερωτήσεις
 • Μειώνεται σημαντικά η ηχολαλία
 • Η ομιλία του/ της είναι πιο καταληπτή από τρίτους
 • Μοιράζεται τα προσωπικά του βιώματα
 • Αναδιηγείται απλές ιστορίες
 • Απαντάει σε απλές ερωτήσεις κατανόησης κειμένου

5 έως 6 ετών

 • Κατονομάζει περισσότερα χρώματα και σχήματα
 • Κάνει ερωτήσεις με το «Πώς»
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • Αντιλαμβάνεται περίπου 13000 λέξεις
 • Κατονομάζει αντίθετες έννοιες
 • Μετράει έως το 30 και αναφέρει σωστά τις ημέρες της εβδομάδας
 • Χρησιμοποιεί με περισσότερη συνέπεια τους βασικούς κανόνες διαλόγου
 • Απαγγέλει ποιήματα

6 ετών και άνω

 • Ονομάζει ορισμένα γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
 • Τοποθετεί τους αριθμούς στη σωστή σειρά
 • Κατανοεί το «δεξιά» και το «αριστερά»
 • Είναι πιο ενεργός/ ή και συνεπής κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
 • Ο λόγος του/ της είναι απόλυτα καταληπτός από τρίτους
 • Μετράει έως το 100
 • Αναφέρει σωστά το αλφάβητο
 • Χρησιμοποιεί σωστά την παθητική φωνή
 • Χρησιμοποιεί πιο σωστά και με περισσότερη συνέπεια προτάσεις με σωστή μορφολογική δομή

Πηγή:

Δημητρίου-Παπαβασιλείου MD PhD, Δ. (2013). Πρόγραμμα Ανάπτυξη Checklist κατά Δημητρίου ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. Αθήνα: Εκδόσεις του συγγραφέα.