Ειδική Εκπαίδευση @ ΠΑΙΔΟλόγιο

Όλα τα παιδιά μαθαίνουν, απλώς όχι την ίδια μέρα και όχι με τον ίδιο τρόπο.

Τι είναι η Ειδική Εκπαίδευση;

Ηειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), παρέχεται στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης. Επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά των μαθητών και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

Στο Κέντρο Λογοθεραπείας & Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο, ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν τις ελλείψεις και τις ανάγκες κάθε παιδιού και καταρτίζουν αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.

Στο κέντρο μας χορηγούνται τα εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία ΑθηνάΤεστ, ΔΑΔΑ και MathPro Test


Το ΑθηνάΤεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει  τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών 

Η ΔΑΔΑ είναι η Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ), η οποία αξιολογεί 3 βασικές παραμέτρους της αναγνωστικής επίδοσης.


Το MathPro-S Test αποτελεί τη σύντομη (short) έκδοση του Mathematical Profile Test (Δοκιμασία Μαθηματικού Προφίλ), του πρώτου πανελλαδικά σταθμισμένου ψηφιακού εργαλείου πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων.

Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση
Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Untitled design 14
Εργοθεραπεία
Untitled design 17
Παιγνιοθεραπεία